Externalització TIC

Raons que poden motivar a la externalització de serveis TIC:

  • Reducció de costos
L’empresa redueix costos directes i indirectes associats al departament IT o al personal tècnic intern.
  • Ajudes eventuals per falta de recursos i/o coneixements
És freqüent que el personal tècnic o el departament IT no comtin amb tots els recursos i/o el coneixement necessari per resoldre problemes o, simplement, necessiten ajudes eventuals per projectes determinats.
  • Enfoc de l’empresa
L’externalització TIC permet a les empreses dedicar el seu temps i els seus recursos exclusivament al desenvolupament del seu negoci i és el proveïdor de serveis qui realitza l’administració i gestió del temps i dels recursos que desenvoluparan les solucions TIC per a la empresa.
  • Flexibilitat
No sempre existeixen tasques de manteniment o noves necessitats de serveis TIC.  L’externalitazació TIC permet un model de negoci “pagament per ús” flexible.
  • Menor risc d’inversió
Treballar amb pressupostos tancats i/o amb tarifes d’ús prefixades permet planificar millor la inversió en tecnologia i comunicacions.